MAXI-WET  © 2017  |  PRIVACY POLICY

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83 lok U 16 ,02-777 Warszawa

tel 22 403 53 17  kom 516 206 812

Email : maxiwet@gmail.com

 
 
 

Privacy Policy

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MAXI-WET.Przychodnia weterynaryjna  świadcząca usługi weterynaryjne i prowadząca sprzedaż produktów dla zwierząt, strona www.maxi-wet.pl  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: maxiwet@gmail.com  z dopiskiem “RODO” w temacie wiadomości

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych .

                                      MAXI-WET. Al.KEN 83 lok U 16, 02-777 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty zwierzęcia w systemie KlinikaXP w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej nakładają na nas przepisy krajowe: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MAXI-WET ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjne dla zwierząt;

prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia;

zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi MAXI-WET współpracuje (informacja na temat tych podmiotów znajduje się w polityce bezpieczeństwa);

przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Tychach o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;

przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy

przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy;

przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy;

obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przepisy prawa obowiązujące przy przetwarzaniu Twoich danych:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1047)

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MAXI-WET, którym jest:

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane zwierzęcia lub

telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług MAXI-WET.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec MAXI-WET  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MAXI-WET  jednak nie wcześniej niż 3 lata od ich wprowadzenia do systemu – wynika to z innych przepisów prawa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy laboratoriom zewnętrznym, powiatowemu inspektoratowi weterynaryjnemu, nadzorowi farmaceutycznemu, systemom zajmujących się ewidnecją zaczipowanych zwierząt, systemu paszportowego wetsystems, usługodawcom płatności kartą.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dogtor Miau zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie.

 

 

               MAXI-WET.Przychodnia weterynaryjna .

                  Al.KEN 83 lok U 16, 02-777 WARSZAWA

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         25 maja 2018 roku.